Students

Materials Science Students

Related Links

Student Chapter of Materials Research Society Materials Research Society Logo

Scholarship Information for Undergraduates

MS&E Graduate and Undergraduate Student Support

Our Labs

Prof. Dunn’s Lab

Prof. Dunn's Lab

Prof. Goorsky’s Lab

Prof. Goorsky's Lab

Back Row: Erik Meserola, Thomas Koga, Randy Hsing, Terrance Lam, Prof. Mark Goorsky
Front Row: Ben Poust, Calin Miclaus, Rebecca Forrest, Maria Naidenkova, Petra Feichtinger

Prof. Tu’s Lab

Prof. Tu's Lab

Back Row: Kai Chen, Sutatch Ratanaphan, Dr. Bob Yu-Huan Xu, Alan Wang, Jarrett Liang
Front Row: Jackie Preciado, Fan-Yi Ouyang, Prof. King-Ning Tu, Yi-Cha Chou, Di Xu, Xi Zhang

 

Prof. Xie’s Lab

Prof. Xie 2015

Back Row: Yao Yang, Zirui Liu, Kuan Qiao, Wei Zhang, Li Zheng, Peiyi Ye, Owen Liang, Jimmy Ng, Professor Xie.
Front Row: Yiyuan Liao, Ming Xia, Jinsong Liu, Xinke Yu, Lisa Cheah.