Postdoctoral Researchers

Last Name First Name Supervisor Email Address
Admal Nikhil Marian, J admal002@umn.edu
Balali Samaneh Mosleh, A
Ebnonnasir Abbas Kodambaka, S
Fan Zheng Huang, Y
Hur Janet Dunn, B
Liang Junfie Huang, Y
Liu Jiang Pei, Q
Liu Yuan Huang, Y
Ma Rujun Pei, Q
Rim You Seung Yang, Y
Smith Leland Dunn, B
Zhao Fangchao Pei, Q
Zuo Lijian Yang, Y
Alumni Postdoctoral Researchers
Aryanfar Asghar Marian, J
Balonis-Sant Magdalena Kakoulli, I
Cai Min Yang, Y
De Rosa Igor Kodambaka, S
Gao Yi Neuhauser
Hierso Jessie Ozolins, V
Huang Xiaoqing Huang, Y
Jiang Chengyang Yang, Y
Li Lu Pei, Q
Liang Jiajie Pei, Q
Liu Yongsheng Yang, Y
Park Jeung Hun Kodambaka, S
Petrissians Xavier Dunn, B
Muller Guillaume Dunn, B
You Jing Bi Yang, Y