Students

Materials Science Students

Related Links

Student Chapter of Materials Research Society Materials Research Society Logo

Scholarship Information for Undergraduates

MS&E Graduate and Undergraduate Student Support

Our Labs

Prof. Dunn’s Lab

Prof. Dunn's Lab

Prof. Goorsky’s Lab

Prof. Goorsky's Lab

Back Row: Erik Meserola, Thomas Koga, Randy Hsing, Terrance Lam, Prof. Mark Goorsky
Front Row: Ben Poust, Calin Miclaus, Rebecca Forrest, Maria Naidenkova, Petra Feichtinger

Prof. Tu’s Lab

Prof. Tu's Lab

Back Row: Kai Chen, Sutatch Ratanaphan, Dr. Bob Yu-Huan Xu, Alan Wang, Jarrett Liang
Front Row: Jackie Preciado, Fan-Yi Ouyang, Prof. King-Ning Tu, Yi-Cha Chou, Di Xu, Xi Zhang

 

Prof. Xie’s Lab

Prof. Xie's Lab

Back Row: Engdu Workneh,  Ya-Hong Xie,  Stephane Champon,  Tae-Sik Yoon,  Benjamin Angel,  Bin Shi
Front Row: Wen Feng, Zuoming Zhao, Seife Woldeeyesus, Kyuchul Chong, Jeehwan Kim,  Jian Liu, Bi-yun Li, Jason